گنجور

 
قدسی مشهدی
 

هرچند کمر به جستجو باید بست

آسان نتوان قرب حق آورد به دست

مقراض ز ترک دو جهان می‌باید

کز خویش توان برید و با او پیوست