گنجور

 
قدسی مشهدی
 

ایام ز آرزو اگر دست تو بست

زین نکته در لباس، مقصودی هست

بندد سر آستین کودک، مادر

تا در سرما نیاورد بیرون دست