گنجور

 
قدسی مشهدی
 

ای دوست که از تو باصفا شد صورت

وز صنع تو اعجازنما شد صورت

راهی بنما به خویش نزدیک‌ترم

زان ره که به معنی آشنا شد صورت