گنجور

 
قدسی مشهدی
 

گیرم که ز اصل خود کند فرع، حجاب

کی اصل جدا ز فرع خود دارد تاب؟

پهلو دزدد گرچه حباب از دریا

دریا پهلو تهی نسازد ز حباب