گنجور

 
قدسی مشهدی
 

بد کرد زبانم و بد بی حد کرد

خوی تو، مکافات یکی را صد کرد

گفتی سوی من مبین که بد حرف زدی

چشمم چه گنه داشت، زبانم بد کرد