گنجور

 
قدسی مشهدی
 

در حضرت دوست انس جان را چه بقا

باقی همه اوست، این و آن را چه بقا

خرسند به جانی و تسلی به جهان

جان را چه ثبات است و جهان را چه بقا