گنجور

 
قدسی مشهدی

در خلوت عرفات تو کس را ره نیست

کی در تو رسد، گرچه نظر کوته نیست

بر دفتر هفتاد و دو ملت گشتم

از ذات تو غیر از تو کسی آگه نیست

 
 
 
sunny dark_mode