گنجور

 
قدسی مشهدی
 

آن گل که وفای بلبلانش حالی‌ست

در پرسش ما قرین فارغ‌بالی‌ست

صد مجلس داشت با حریفان همه شب

یک بار نگفت جای قدسی خالی‌ست