گنجور

 
قطران تبریزی

ایزد همه ساله هست با مردم راد

بر مرد دری نیست تا ده نگشاد

ما را بدل خار بنی سروی داد

بر داشت چراغکی و شمعی بنهاد