گنجور

 
قاسم انوار
 

صباحین مبارک السن، چلبی قلاک السن

سلام ایله جان یردک، چلبی بزی انطمه

چلبی تو شاه، جانی، تو دلستانی

چلبی، حبیب جانی، چلبی بزی انطمه

چلبی، تو شاه و میری، چلبی، تو دستگیری

چلبی، تو دلپذیری، چلبی بزی انطمه

عاشق الرم بیورسن، چلبی، تو دستگیری

حال زاره سورسن، چلبی بزی انطمه

چلبی، شه جهانی، چلبی تو جان جانی

چلبی، نه این، نه آنی، چلبی بزی انطمه

از ده یاقس جانم، بره تو کس قاسم سن

چلبی، دلم جانم سن، چلبی بزی انطمه

سر قاسمی فدایت، دل و جان طفیل رایت

بخدا، بروی ماهت، چلبی بزی انطمه