گنجور

 
نظام قاری

دگر بر طراز نبوت درود

که در بند لبس و تکلف نبود

قبای او ادنی ببالای او

لوای دنی قدر والای او

بدست مبارک ز خلق حسن

زدی وصله بر جامه خویشتن

زجیبش فلک همچو گوئی شمر

جهان همتش را رکوئی شمر

هزاران سلام از محبان او

بآل عبا بادو یاران او