گنجور

 
قاآنی
 

این آمار از میان ۲۰,۵۵۶ بیت شعر موجود در گنجور از قاآنی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴,۳۲۴ ۲۱/۰۴
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۳,۱۱۳ ۱۵/۱۴
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲,۸۰۱ ۱۳/۶۳
۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱,۹۷۷ ۹/۶۲
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱,۲۴۷ ۶/۰۷
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱,۲۰۵ ۵/۸۶
۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۹۴۸ ۴/۶۱
۸ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۸۱۸ ۳/۹۸
۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵۳۰ ۲/۵۸
۱۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۴۵۰ ۲/۱۹
۱۱ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۴۰۹ ۱/۹۹
۱۲ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۳۶۳ ۱/۷۷
۱۳ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۲۳ ۱/۵۷
۱۴ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۳۲ ۱/۱۳
۱۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۹۴ ۰/۹۴
۱۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۶۴ ۰/۸۰
۱۷ فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن ۱۵۰ ۰/۷۳
۱۸ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۴۲ ۰/۶۹
۱۹ مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۱۳۸ ۰/۶۷
۲۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۳۳ ۰/۶۵
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۳۳ ۰/۶۵
۲۲ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۱۲۱ ۰/۵۹
۲۳ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۱۱۵ ۰/۵۶
۲۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۱۰ ۰/۵۴
۲۵ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۷۸ ۰/۳۸
۲۶ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۵۹ ۰/۲۹
۲۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۵۹ ۰/۲۹
۲۸ مفاعلن فاعلن مفاعلن فاعلن ۵۴ ۰/۲۶
۲۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۳۶ ۰/۱۸
۳۰ مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن ۲۷ ۰/۱۳
۳۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۲۴ ۰/۱۲
۳۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۲۴ ۰/۱۲
۳۳ فاعلات فع فاعلات فع ۲۲ ۰/۱۱
۳۴ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۲۱ ۰/۱۰
۳۵ فعلاتن فعلن فعلاتن فعلن ۱۰ ۰/۰۵
۳۶ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲ ۰/۰۱