گنجور

 
فیض کاشانی

تن را بگذار تا شوم من جانت

جان را در باز تا شوم جانانت

از پای درآی تا بگیرم دستت

با درد بساز تا شوم در مانت

 
 
 
sunny dark_mode