گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی

تا شد بدرون آتش هجران واقع

وانگه ز برونم اشک غلطان واقع

شد سعی بدانچه بود امکان واقع

آن شعله بآب کشت نتوان واقع

 
sunny dark_mode