گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی

آئین طلب ز خود پسندان مطلب

وین شیوه جز از نیازمندان مطلب

بی نقشی ز اهل زهد چندان مطلب

وین نقش ز غیر نقش بندان مطلب