گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی
 

زهی قد و عذارت سر به سر خوب

به خوبی بنده حسن تو هر خوب

اگر لطفست اگر جور از تو چونست

که هر کارت بود از یکدگر خوب

وفا از سرو قدان باشد آن نوع

که نخل خوب را باشد ثمر خوب

مبین ای نرگس آن گل را که باشد

نظر از مردم صاحب نظر خوب

اگر یوسف نکو ننمود پیشت

بر خورشید ننماید قمر خوب

مشو فانی به حرف و نکته گیری

ز کلک صنع اگر زشت است اگر خوب