گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ای سرور عهد هرکه شمشیر تو بست

شیر فلکش به زیر پالان چو خرست

بدخواه تو خشک‌مغز و گندا چو کماست

وز عمر چو باد بیزنش باد به دست