گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ای از تو جهان برون تو بیرون ز جهان

پروانه شمع رخ تو طوطی جان

هم لطف تو دیده نرگس نابینا

هم شکر تو گفته سوسن بسته زبان