گنجور

 
ابن یمین

افتاد گره بر تن مجروح سقیم

چون قطره اشک بر رخ زرد یتیم

زینسان که منم مرا مسیحی باید

تا به کند از رنج تن زار الیم

 
sunny dark_mode