گنجور

 
ابن یمین فریومدی

گر جان من اندر سر او خواهد شد

سهلست که در وجه نکو خواهد شد

خورشید از آن زرد بود آخر روز

کز غصه روی او فرو خواهد شد