گنجور

 
ابن یمین

گر دلبر ما غمخور ما خواهد بود

درد دل ما عین دوا خواهد بود

جانان بعیادت ار قدم رنجه کند

بیماری ما به ز شفا خواهد بود

 
sunny dark_mode