گنجور

 
ابن یمین فریومدی

گردون نفسی بکار من دور نکرد

یکدم نگذشت تا دو صد جور نکرد

ان سعی که در هلاک من کرد بظلم

حقا که اسد بکشتن ثور نکرد