گنجور

 
ابن یمین

اوستاد شعر ابن یمینست امروز

که بشاگردی او گشته عطارد راضی

حال را همچوویی نیست بشیرین سخنی

به ازو نیز نبودست بعهد ماضی

صدق دعویش چه محتاج گواهست آخر

از خرد پرس کزو به نبود کس قاضی

 
sunny dark_mode