گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

مرا چون خار غم در دل شکست از مهر گلرویان

نهادم سر ازین حسرت بنفشه وار بر زانو

ولی نیک و بد گردون چو گردانست میگویم

عسی الایام ان یرجعن یوما کالذی کانوا