گنجور

 
ابن یمین

هدهد ار افسر به سر بر می‌نهد

پای زشت او و گنداییش بین

ور بود شهباز را بر پای بند

آن مبین چستی و زیباییش بین

ور شدست ابن یمین در کار سست

در هنر زور و تواناییش بین

 
sunny dark_mode