گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

هدهد ار افسر بسر بر مینهد

پای زشت او و گندائیش بین

ور بود شهباز را بر پای بند

آن مبین چستی و زیبائش بین

ور شدست ابن یمین در کار سست

در هنر زور و توانائیش بین