گنجور

 
ابن یمین

هر چند روزگار کند پست مرد را

از همت بلند نشاید بکاستن

رزقت چو از خزانه خالق مقدرست

دون همتی بود ز در خلق خواستن

بنشین بعزت از پی کاریکه کار تست

تا پیش کس بپای نباید بخاستن