گنجور

 
ابن یمین

بحق چار محمد بعز چار علی

بحرمت دو حسن مقتدای جمله جهان

بیک حسین و بیک جعفر و بیک موسی

که بنده ابن یمین را ز بند غم برهان

 
sunny dark_mode