گنجور

 
ابن یمین

از کریمان خواه حاجت ز آنکه نبود هیچ عیب

ز ابر باران در ز دریا و زر از کان خواستن

وز لئیمان دم مزن زیرا که بیمعنی بود

استخوان از سگ ز گربه نان که از خر خواستن