گنجور

 
ابن یمین

صحبت جمغی که ما را دوستان میزیستند

بر مثال صحبت اصحاب کشتی یافتم

نیکشان سهل انقیاد و نرمخو دیدم نخست

و آخر الامر از طبیعتشان درشتی یافتم

خوب سیرت زیستم با جمله شان و زهر یکی

سر بسر گفتار چون کردار زشتی یافتم

با وجود این برایشان هم نگیرم بهر آنک

دوزخی فعلند و اکثر را بهشتی یافتم

 
sunny dark_mode