گنجور

 
ابن یمین

حقا که ملک شاه نیرزد بجملگی

گفتار سرد حاجب و دربان شنیدنم

عنقا صفت بگوشه عزلت روم که نیست

چون مرغ خانگی سرخواری کشیدنم

 
sunny dark_mode