گنجور

 
ابن یمین

گر ترک طمع کنی نباشد

ایدل زکست هراس هرگز

روزی ز خزانه کسی خواه

کو را نبود مکاس هرگز

چیزیکه دهد که شد مقرر

بر سر ننهد سپاس هرگز

از سفله مخواه هیچ زنهار

کاطلس نشود پلاس هرگز