گنجور

 
ابن یمین

مجلس نوئین اعظم خسرو جمشید فر

سرور گیتی ایسن قتلغ امیر بحر و بر

هست چون باغ ارم از گلرخان سرو قد

هست چون خلد برین از دلبران سیمبر

مجلسی زینسان و صاحب مجلسی زآنسان که اوست

هر که بیند روضه رضوانش آید در نظر