گنجور

 
ابن یمین فریومدی

پیر مردی زنی جوان میخواست

گفتمش ترک این هوس خوشتر

زآنکه از عمر جاودان با پیر

با جوانیش یکنفس خوشتر

گر چه مرغند جمله مرغان لیک

جنس با جنس همقفس خوشتر