گنجور

 
ابن یمین

شادی هر که کدخدای شود

چند روزی چو عهد گل باشد

بعد از آن آنعزیز آزاده

بنده وش در مضیق ذل باشد

نتواند بهیچ سوی گریخت

گر چه داننده سبل باشد

ز آنکه بر پای و گردنش دائم

از زن و مهر بنده و غل باشد

 
sunny dark_mode