گنجور

 
ابن یمین

دمی نمیگذرد کاین دل کباب مرا

زمانه زاتش هجران کبابتر نکند

همیشه ساغر چشمم پر آب باشد لیک

نمیرود نفسی تا پر آبتر نکند

خراب شد دل و جانم ز محنت ایام

هنوز نیکم اگر ز این خرابتر نکند

 
sunny dark_mode