گنجور

 
ابن یمین فریومدی

دمی نمیگذرد کاین دل کباب مرا

زمانه زاتش هجران کبابتر نکند

همیشه ساغر چشمم پر آب باشد لیک

نمیرود نفسی تا پر آبتر نکند

خراب شد دل و جانم ز محنت ایام

هنوز نیکم اگر ز این خرابتر نکند