گنجور

 
ابن یمین

خداوندا ز هر احسان که با ما

نمودی در ضیافتخانه جود

یکی را از هزار ار شکر گوید

نیارد گفت هر کس هست موجود

بحق آن کرم کاول نمودی

که گردان آخر هر کار محمود

 
sunny dark_mode