ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢٧١

خداوندا ز هر احسان که با ما

نمودی در ضیافتخانه جود

یکی را از هزار ار شکر گوید

نیارد گفت هر کس هست موجود

بحق آن کرم کاول نمودی

که گردان آخر هر کار محمود