گنجور

 
ابن یمین فریومدی

پنجروزی که حیاتست چنان باید زیست

با خلایق که کم و بیش ثنائی ارزد

وقت رفتن چو رسد نیز چنان باید رفت

که ز بیگانه و از خویش دعائی ارزد