گنجور

 
ابن یمین

گر جهانی ز دست تو برود

مخور اندوه آن که چیزی نیست

عالمی نیز ار بدست افتد

هم مشو شادمان که چیزی نیست

بدو نیک جهان چو برگذر است

در گذر از جهان که چیزی نیست

 
sunny dark_mode