گنجور

 
ابن یمین

فاقه را کرده باشد استقبال

هر که ممسک بود بوقت حیات

در جهان میزید چو درویشان

بینوا تا رسد زمان وفات

زو حساب توانگران خواهند

چون در آید بعرصه عرصات

 
 
 
sunny dark_mode