گنجور

 
ابن یمین

در جهان هر چه میکنند عوام

نزد خاصان رسوم و عاداتست

انقطاع از رسوم این حضرات

اتصال همه سعاداتست

راه تقلید محض را بستن

افتتاح در مراداتست

 
sunny dark_mode