گنجور

 
ابن یمین

اذا أمکنت فرصه فی العدو

فلا تبدء شغلک الا بها

فان لم تلج بابها مسرعا

أتاک عدوک من بابها

و ایاک من ندم بعدها

أتأمل اخری و اتی بها