گنجور

 
نجم‌الدین رازی
 

این آمار از میان ۹۹۳ بیت شعر موجود در گنجور از نجم‌الدین رازی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۴۱۸ ۴۲٫۰۹
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۱۸ ۳۲٫۰۲
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۵۶ ۵٫۶۴
۴ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵۳ ۵٫۳۴
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۱ ۵٫۱۴
۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۶ ۲٫۶۲
۷ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۸ ۱٫۸۱
۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۵ ۱٫۵۱
۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۳ ۱٫۳۱
۱۰ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۰ ۱٫۰۱
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۶ ۰٫۶۰
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۵ ۰٫۵۰
۱۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳ ۰٫۳۰
۱۴ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱ ۰٫۱۰