گنجور

آمار اوزان عروضی

 
بیدل دهلوی
بیدل دهلوی
 

این آمار از میان ۳۲۳۳۳ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۶۴۸۰ ۵۰.۹۷
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۴۹۰۶ ۱۵.۱۷
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۸۷۴ ۵.۸۰
۴ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۸۳۷ ۵.۶۸
۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۸۰۷ ۵.۵۹
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۳۳۹ ۴.۱۴
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳۳۷ ۴.۱۴
۸ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۳۹ ۱.۳۶
۹ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۹۵ ۰.۹۱
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۱۶ ۰.۶۷
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۱۶ ۰.۶۷
۱۲ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۱۹۲ ۰.۵۹
۱۳ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۹۰ ۰.۵۹
۱۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۶۷ ۰.۵۲
۱۵ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۴۷ ۰.۴۵
۱۶ مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع ۱۴۰ ۰.۴۳
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۴۰ ۰.۴۳
۱۸ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۲۰ ۰.۳۷
۱۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۸۸ ۰.۲۷
۲۰ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۸۶ ۰.۲۷
۲۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۴۸ ۰.۱۵
۲۲ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۴۶ ۰.۱۴
۲۳ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۴۳ ۰.۱۳
۲۴ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۷ ۰.۱۱
۲۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۶ ۰.۱۱
۲۶ فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن ۳۴ ۰.۱۱
۲۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۳ ۰.۰۷
۲۸ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۸ ۰.۰۶
۲۹ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۱۴ ۰.۰۴
۳۰ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۱۱ ۰.۰۳
۳۱ متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن ۷ ۰.۰۲