گنجور

 
بیدل دهلوی
بیدل دهلوی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۳۲۳۳۳ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیفوزنتعداد ابیاتدرصد از کل
۱وزنیابی نشده۱۶۴۸۰۵۰.۹۷
۲فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)۴۹۰۶۱۵.۱۷
۳مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)۱۸۷۴۵.۸۰
۴مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)۱۸۳۷۵.۶۸
۵مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)۱۸۰۷۵.۵۹
۶فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)۱۳۳۹۴.۱۴
۷مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)۱۳۳۷۴.۱۴
۸مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)۴۳۹۱.۳۶
۹فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)۲۹۵۰.۹۱
۱۰مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون)۲۱۶۰.۶۷
۱۱مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)۲۱۶۰.۶۷
۱۲متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن۱۹۲۰.۵۹
۱۳مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)۱۹۰۰.۵۹
۱۴فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)۱۶۷۰.۵۲
۱۵فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف)۱۴۷۰.۴۵
۱۶مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع۱۴۰۰.۴۳
۱۷فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)۱۴۰۰.۴۳
۱۸مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)۱۲۰۰.۳۷
۱۹مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)۸۸۰.۲۷
۲۰فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع)۸۶۰.۲۷
۲۱فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول)۴۸۰.۱۵
۲۲مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم)۴۶۰.۱۴
۲۳مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی)۴۳۰.۱۳
۲۴مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)۳۷۰.۱۱
۲۵مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)۳۶۰.۱۱
۲۶فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن۳۴۰.۱۱
۲۷مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)۲۳۰.۰۷
۲۸فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)۱۸۰.۰۶
۲۹مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم)۱۴۰.۰۴
۳۰فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن۱۱۰.۰۳
۳۱متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن۷۰.۰۲