گنجور

 
بیدل دهلوی
 

این آمار از میان ۳۳,۰۴۷ بیت شعر موجود در گنجور از بیدل دهلوی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۹,۱۵۳ ۲۷/۷۰
۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵,۳۸۸ ۱۶/۳۰
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳,۳۸۵ ۱۰/۲۴
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳,۰۹۸ ۹/۳۷
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲,۸۴۳ ۸/۶۰
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲,۳۰۳ ۶/۹۷
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱,۲۳۹ ۳/۷۵
۸ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱,۱۴۷ ۳/۴۷
۹ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۶۵۲ ۱/۹۷
۱۰ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۵۳۷ ۱/۶۲
۱۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۳۵۹ ۱/۰۹
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۳۷ ۱/۰۲
۱۳ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۳۰۱ ۰/۹۱
۱۴ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۸۱ ۰/۸۵
۱۵ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۵۲ ۰/۷۶
۱۶ مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع ۲۵۲ ۰/۷۶
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۸۱ ۰/۵۵
۱۸ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۷۳ ۰/۵۲
۱۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۶۶ ۰/۵۰
۲۰ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۵۷ ۰/۴۸
۲۱ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۴۲ ۰/۴۳
۲۲ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۱۲ ۰/۳۴
۲۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۸۶ ۰/۲۶
۲۴ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۷۶ ۰/۲۳
۲۵ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۷۵ ۰/۲۳
۲۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۷۰ ۰/۲۱
۲۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۶۷ ۰/۲۰
۲۸ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۶۰ ۰/۱۸
۲۹ متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن ۴۷ ۰/۱۴
۳۰ فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن ۴۳ ۰/۱۳
۳۱ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۳۱ ۰/۰۹
۳۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۲۵ ۰/۰۸
۳۳ مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع ۹ ۰/۰۳