گنجور

 
مجیرالدین بیلقانی

چون عود اگر چه تن بلاکش دارم

چون مجمر اگر چه دل بر آتش دارم

غمگین نشوم از آنکه چون آتش و عود

در عشق دلی گرم و دمی خوش دارم

 
sunny dark_mode