گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

اگرت خواسته بود، نخست آب ورز و زمین بیش بخر چه اگر برندهد هر آینه‌اش بن به میان باشد.

گرت خواسته باشد اندر کمر

نخست آب‌ورز و زمینی بخر

کزان ورز اگر هیچ ناید به‌ دست

بن و بیخ باری بجای خود است