گنجور

 
ازرقی هروی
 

تا بود ز روی مهر لاف من و تو

در خواب ندید کس خلاف من و تو

چون تیر شده اکنون می صاف من و تو

مادر نه بهم برید ناف من و تو ؟