گنجور

 
عطار

خلقان همه در آینهای مینگرند

مشغول خودند و ز آینه بیخبرند

کس آینه مینبیند از خلق جهان

در آینه از آینه بر میگذرند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode