گنجور

 
عطار نیشابوری

شمارهٔ ۱: گفتم که «ترا عقل مه تابان گفت»

شمارهٔ ۲: ای ماه! گشاده کن به وصلت گرهم

شمارهٔ ۳: ای عقل ز شوق تو فغان در بسته

شمارهٔ ۴: جانا چو برت حریر میبینم من

شمارهٔ ۵: من بی سر و سامان تو خواهم آمد

شمارهٔ ۶: با روی تو ماه را محل نتوان یافت

شمارهٔ ۷: جائی که چنان خطّ سیه رنگ آید

شمارهٔ ۸: نه دل به تمنای تو در بر گنجد

شمارهٔ ۹: ای عشق توام کار به جان آورده

شمارهٔ ۱۰: وقت است که دل از دو جهان برگیریم

شمارهٔ ۱۱: بی روی تو مه راهِ تماشا نگرفت